Obchodní podmínky

Abychom si vyjasnili vzájemná práva a povinnosti.

PLATNOST OD 1. BŘEZNA 2023

Bc. Denisa Váchová, ČS. Lesů 870, Habartov, 357 09, IČ: 09030361

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.


OBJEDNÁVKA, TERMÍN, PLATBA

Objednávky přijímám telefonicky nebo emailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu  a hodiny písemně.

Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl.

Závazné objednání Vašeho termínu fotografování je potvrzeno úhradou ceny fotografování v 50% výši na bankovní účet po zaslání faktury za rezervační poplatek. Doplatek  z ceny focení je splatný nejpozději v den focení převodem nebo v hotovosti.

Termín je závazný pro obě strany. Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 7 dní před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu. V opačném případě platba propadá v plné výši ve prospěch fotografky.

V případě zrušení fotografování méně než 7 dnů před fotografováním, cena objednaných služeb ve výši 50% propadá ve prospěch fotografky.

Pokud se k fotografování nedostavíte v daném termínu, platba za objednané služby propadá v plné výši ve prospěch fotografky.


CENY FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Aktuální ceník jednotlivých kolekcí fotografování najdete vždy v záložce s názvem kolekce fotografování. 

Objednané služby/produkty se platí vždy předem, a to se lhůtou splatnosti 1 pracovního dne. To se týká i doplatku za případné vybrané fotografie navíc nad rámec kolekce.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Dostavte se přesně ve sjednanou dobu.

Maximální doba fotografování je uvedena u jednotlivých kolekcí fotografování v Ceníku a bez dohody ji nelze prodlužovat.

Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Opozdíte-li se o více než 30 minut, jsem oprávněna fotografování zrušit bez náhrady.

VÝBĚR FOTEK K EDITACI (ZPRACOVÁNÍ)

Do 7 dnů od fotografování obdržíte náhledové fotografie v Galerii, která je unikátní.

Z těchto fotografií si sami vybíráte fotografie k editaci (zpracování), a to do 14 kalendářních dnů od obdržení náhledových fotografií.

Zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 4 týdnů od obdržení Vašeho výběru. U těhotenské fotografie do 3 týdnů od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky.

V případě, že Váš výběr fotografií zašlete po více jak 14 kalendářních dnech po obdržení náhledových fotografií, zavazuji se zpracovat Vaše fotografie do 3 měsíců od obdržení Vašeho výběru. Editované (zpracované) snímky Vám odešlu elektronicky.

Ve výjimečných případech (navýšený počet fotografií vybraných k editaci nad rámec objednané kolekce, nemoc, technická závada - znemožnění přístupu k fotografiím) si vyhrazuji právo případného prodloužení doby pro editaci snímků. O dané situaci Vás vyrozumím emailem.

V případě, že neprovedete Váš výběr do 3 měsíců od termínu fotografování, fotografie trvale odstraním ze svých úložných nosičů.

FINÁLNÍ PODOBA FOTOGRAFIÍ

Vaše zakázka bude obsahovat retušované fotografie v černobílé a barevné variantě v plném rozlišení, které budou nahrány ve webové galerii a odtud si je budete moci stáhnout do svého počítače.

Dále bude obsahovat produkt, který je obsažen v Kolekci, kterou jste si vybrali. Kolekce a jejich produkty řešíme vždy předem.

Doporučuji zálohovat fotografie na více bezpečných míst.

Odevzdávám pouze editované fotografie v JPG formátu v poměru stran 3:2.

EDITACE (ZPRACOVÁNÍ) FOTOGRAFIÍ A JEJICH FORMÁT PRO TISK

Fotografie po odevzdání již neupravuji / neořezávám. 

Neposkytuji neupravené fotografie.

Z fotografií Vám ráda zajistím tisk velkoformátů vždy na základě domluvy. 

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Vaše fotografie archivuji po dobu 6 měsíců od zaslání editovaných (zpracovaných) snímků elektronicky.

FOTOGRAFIE K TISKU

 Vytištěné fotografie Vám dodám do 2 týdnů od obdržení Vašeho výběru k tisku zaslaného mailem.

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

Budu Vás informovat o tom, že vaše zakázka byla dokončena a je připravena k předání v místě mého bydliště nebo ji odešlu přes doručovací službu po domluvě, což už si určíme během výběru fotografií k tisku.  

Termín předání je potřeba si vždy domluvit telefonicky předem.

Odeslání zakázky vám oznámím.

REKLAMACE

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci.

Vždy Vás fotím z toho nejlichotivějšího úhlu, proto vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.

DALŠÍ INFORMACE

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), prosím, zeptejte se mě, zda souhlasím.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Vaše fotografie si přidám do svého portfolia vždy jen s Vaším  souhlasem. Bez Vaší akceptace žádnou z fotografií nezveřejním.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.

Vaše fotografie můžete používat je svým soukromým účelům (tisk, sociální sítě a webové stránky nekomerčního charakteru).

DOPORUČENÍ FOTOGRAFKY

Vaše snímky doporučuji uložit na bezpečné místo, tj. na další elektronický nosič (elektronická karta, počítač), záložní disk, USB, jiný prostor mimo váš domov apod.

S vytištěnými fotografiemi, fotoobrazy a fotoknihami zacházejte opatrně. Doporučuji nevystavovat je přímému slunečnímu záření a ukládat na suchém místě.

Fotografické produkty nesmějí přijít do kontaktu s olejovými látkami, kosmetikou a rozpouštědly.

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.denisavachova.cz.
Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

OBJEDNÁVÁNÍ

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.
Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

PLATBA

Způsob platby je bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem nebo hotově na místě v den focení. 

Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli.

KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného již zaplaceného digitálního obsahu.
Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

REKLAMACE

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 03. 2023
Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.denisavachova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.